EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Admisión do alumnado / Matriculación Oficial / Formalización da matrícula

Formalización da matrícula

Comprobe que presenta toda a documentación. Non se recollerá ningunha matrícula incompleta. O alumnado que non presente toda a documentación na secretaría do centro no prazo establecido, perderá o dereito á praza asignada.

Para formalizar a súa matrícula todo o alumnado deberá presentar no prazo indicado:
 
 • Resgardo da reserva de praza que emite a aplicación en-liña (emite dúas copias automaticamente)
 • Comprobante de ter aboado as taxas, debidamente cumprimentado. Son válidos o modelo E, o modelo AI e o modelo 730 e o modelo 731.
 • No caso de fraccionar o pagamento do importe do concepto correspondente á matrícula, debe presentar o documento para a domiciliación do segundo prazo xunto co certificado da conta bancaria, onde conste o IBAN.
 • Orixinal e copia dos xustificantes de exención de taxas, de ser o caso.
 • Orixinal e copia do xustificante de acceso directo a cursos distintos de básico 1 por titulación ou validación, de ser o caso
 • O alumnado que se matricule no Nivel C1, unha fotocopia cotexada do certificado no Nivel Avanzado ou do certificado de aptitude dese idioma, expedido por unha EOI ou, no caso de inglés, o certificado acreditativo da validación do CERTIFICATE OF PROFICIENCY emitido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. De non dispor aínda do certificado, deberá presentar o xustificante de ter aboados os prezos públicos para expedición do título correspondente.
 • Certificación académica da escola de orixe, se é un traslado de expediente
 • Xustificante da 1ª lingua que cursa na ESO para o alumnado menor de 16 anos (ata o 31 de decembro)
 • Protocolo de menores xunto co DNI do pai/nai/titor(a), se é o caso
 • Solicitude de adaptacións das probas para as persoas con discapacidade xunto coa documentación acreditativa, se é o caso.
O alumnado que se matricula por primeira vez na EOI de Vigo, así coma o que procede de That's English! debe presentar tamén:
 • Orixinal e fotocopia do DNI ou NIE

 
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599